وبینار کنترل عفونت های بیمارستانی با رعایت بهداشت دست

وبینار کنترل عفونت های بیمارستانی با رعایت بهداشت دست در تاریخ 18 و 19 مهرماه 1400 برای پرسنل خدمات و درمان برگزار گردید و جدیدترین نکات در خصوص اهمیت بهداشت دست برای پرسنل بیمارستان ارائه گردید.