وبینار تریاژ پیشرفته بیمارستانی

وبینار تریاژ پیشرفته بیمارستانی در تاریخ 22 مهرماه 1400 برای همکاران درمان بیمارستان برگزار گردید و دکتر علیرضا صدقی (متخصص طب اورژانس) به عنوان سخنران مطالب مفیدی را ارایه نمودند.