وبینار اورژانس هوایی

وبینار اورژانس هوایی درتاریخ 1400/11/11 توسط سوپروایزر آموزشی بیمارستان سرکار خانم عمیدی در بیمارستان بین المللی قائم(عج) برای پرسنل محترم درمان برگزار گردید.