وبینار یادآور اهمیت ارجاع بیماران برای مشاوره تغذیه و تغذیه در شیمی درمانی

وبینار یادآور اهمیت ارجاع مشاوره تغذیه در بیماران و تغذیه در دوران شیمی درمانی توسط کارشناس تغذیه بیمارستان در تاریخ 14 اسفند 1400 برای پزشکان و پرسنل برگزار گردید